Všeobecné obchodní podmínkyProvozovatelem stránek EkoRTN.com je společnost Evymo s.r.o. (dále jen "Evymo"), se sídlem Přemyslovská 40, 130 00 Praha, IČO: 243 08 617, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194373. Společnost Evymo s.r.o. je zpracovatelem osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR, pověřená společností EkoRTN s.r.o., která je poskytovatelem obsahu.

Používáním stránek EkoRTN.com, ReInventedImmunology.com a dalších stránek projektu RTN, přistupujete na tuto Dohodu o užívání:
Odborné stránky jsou určeny pouze odborníkům ve zdravotnictví, tedy zejména osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky, a tudíž splňují podmínky ust. § 2a, 5b a násl. zákona 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění. Tato stránky nejsou určeny široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nevstupujte na tyto stránky, užili byste je v rozporu s jejich určením a tyto stránky, resp. neveřejná sekce "informace pro odborníky" nejsou určeny pro vás. 

Provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona, vyplývající z porušení předchozí věty. Užíváním, tzn. vstupem na stránky EkoRTN.com (dále jen "stránky") uzavíráte Dohodu o užívání stránek pro odborníky (dále jen "dohoda") se společností EkoRTN s.r.o. (dále jen "EkoRTN"), se sídlem Ocelářská 13, 190 00, Praha, IČO: 077 29 821 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305462 a RTN Therapeutics s.r.o. (dále jen "RTNT") se sídlem Řetouň 66, 400 02 Malečov, IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí na Labem, oddíl C, vložka 49191 (společně jako "RTN").

Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek nenese společnost RTN odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně újmu v plném rozsahu a výši. Provozovatel řešení hostingových služeb ani RTN nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací. 

Obsahem stránek jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem stránek jsou odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. 

Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Autorská práva k informacím a článkům náležejí autorům příspěvků, vykonavatelům takovýchto autorských práv či zřizovateli databáze podle zákona. 

Práva ke stránkám vykonává RTN. Bez předchozího písemného souhlasu není možné obsah stránek a stránky samotné či jejich část kopírovat, tisknout, rozmnožovat, přebírat, šířit, vytvářet odvozená díla, zařazovat stránky do jiných internetových stránek či užívat jinak pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu RTNT. 

Předchozí písemný souhlas RTNT není potřeba v případech, kdy užití obsahu stránek či stránek nebo jejich části je určeno pro osobní potřebu fyzické osoby a účelem tohoto užití není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu, za předpokladu, že v rámci takovéhoto užití bude řádně uveden zdroj. Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu odborné sekce a jsou plně v souladu se zákonem 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. 

Stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. RTN v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek a nenese za ně žádnou odpovědnost. Spolu s registrací na stránky udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, který potvrzujete s tím, že před potvrzením takového souhlasu obdržíte veškerá potřebná upozornění a informace ve vztahu ke zpracování osobních údajů.

Výslovně potvrzujete, že "Registrací na stránky uděluji společnosti RTNT v souladu se § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas s užitím mého elektronického kontaktu pro účely šíření obchodních sdělení RTN a jejich partnerů, zejména z řad dodavatelů, pacientských organizací, spolupracujících ústavů a věděckých institucí apod., jakož i k zasílání e-mailového zpravodaje EkoRTN a dalších služeb a projektů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to na dobu maximálně 10 let nebo do odvolání tohoto mého souhlasu. 

Dále souhlasím, aby EkoRTN mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, poskytla spolupracujícím společnostem – zpracovatelům, jejichž aktuální seznam je k dohledání na stránkách EkoRTN. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, zejména pak: 

- s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování; s právem vznést námitku proti zpracování; 

- s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;

- a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména že: mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely; Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií, a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu. 

Mé údaje Společnost poskytuje zpracovatelům z řad svých smluvních partnerů, s čímž jsem shora vyslovil svůj souhlas. Současně beru na vědomí, že v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů či uplatnění práv k ochraně mých osobních údajů obrátit na pověřenou osobu na emailovou adresu dpo@steerty.com nebo na telefonní číslo +420 723 940 666, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů EkoRTN, Zdeňka Bělku, na e-mailové adrese zdenek@evymo.com. 

Dne 10.9.2023 v PrazeProvozovatel:
EkoRTN s.r.o.
7729821, CZ7729821
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH
Ocelářská 1065/13, Praha, 190 00

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.