Znárodnění

“V únoru 1948, stejně jako mnoho dalších, jsme při druhé vlně znárodnění o podnik přišli. Měli jsme 69 zaměstnanců a obrat za předchozí rok skoro 17 milionů Kč. Pro představu, kdybychom si chtěli dnes koupit tolik chleba, kolik jsme si ho za to mohli koupit tehdy, stálo by to lehce přes miliardu korun. Tohle všechno ukradli. Bylo mi v té době pár týdnů a tak jsem se toho o rodinné tragédii dověděl víc, až po smrti rodičů. Proč? Ti se k tomu málokdy vraceli. Celou tragédii i svého otce jsem pochopil, až když jsem zdědil maminčiny cennosti - archiv mého tatínka. Z tatínkova archivu čerpají i tyto stránky.” 

~Bob RakušanZ firmy Eko, chemicko-farmaceutická továrna Dr. Mr. Bohumír Rakušan a spol. se po znárodnění stává Závod 15 EKO. Tým RTN se výzkumu věnuje dál i po znárodnění firmy. Místo PhMr. Franty, který zemřel, se členkou týmu stává MUDr. Anna Lundová.

Váženost a oblibu Bohumíra Rakušana dokládá rozhodnutí závodní rady znárodněného podniku, která mu umožnila zůstat, byť ve státní správě v “jeho” podniku i nadále. O jeho nezastupitelnosti ve výzkumu RTN svědčí také to, že zůstal ve funkci vedoucího výzkumu a výzkumných laboratoří RTN, až do dokončení přípravy technologické výroby preparátů RTN pro průmyslovou výrobu. 

Výsledky testování, které proběhlo na II. interní klinice kardiologie a angiologie prof.dr. Antonína Vančury v Praze ještě před znárodněním, jsou publikovány Gabrielem Urbánkem pod názvem “Výsledky klinických testů při podávání preparátů RTN”. Vzniká dokument v Krátkém Filmu Praha z lázních Piešťany a nemocnice v Krči, který dokumentuje úspěchy při léčbě preparáty RTN. 

Na základě rozhodnutí Vědecké rady Ministerstva Zdravotnictví (“Komise odborníků pro výzkum RTN” při Biogena n.p.) následuje spolupráce týmu RTN na novém kole klinických testů, které probíhá další dva roky.

Toto období patří k nejčernějším v našich novodobých dějinách, zinscenované politické procesy s JUDr. Miladou Horákovu, Janem Buchalem, Závišem Kalandrou, JUDr. Oldřichem Peclem, generálem Heliodorem Píkou nebo Rudolfem Slánským, Vladimírem Clementisem, Ottou Šlingem… vedou k justičním vraždám ještě dalších 219 osob.

Rozdělením Spojených Farmaceutických Závodů vzniká několik samostatných podniků. 

Díky bývalému spolupracovníkovi firmy Eko, Zdeňku Blažkovi, je založen při nově vzniklém “druhém” n.p. Biogena, Výzkumný ústav léčivých rostlin (VÚLERO), který se dále věnuje projektu RTN. Ten vedl Zdeněk Blažek, až do jeho abdikace, shodou okolností při odchodu Bohumíra Rakušana do invalidního důchodu. Na jeho místo vedoucího ústavu nastupuje MUC. Bedřich Doležel, další člen týmu RTN. Rok poté výzkum RTN oficiálně končí. 

Ne tak výroba. MUC. Bedřich Doležel a MUDr. Gabriel Urbánek s kolegy připravují Sympozium k výsledkům výzkumu RTN, které se koná pod záštitou Ministerstva Zdravotnictví a České Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Na základě předložených důkazů o výsledcích výzkumu i klinickém testování řadě odborníků z celé ČSR obhajují svou práci a preparáty RTN jsou jednomyslně odsouhlaseny do výroby. 

Přípravky tak získávají výjimku na povinné stanovení účinné látky, schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv a pět preparátů RTN je zavedeno do výroby v národním podniku Spofa. (Floristen mitte, Floristen Forte, Silexil, Retisin, Lyastin).

Celou dobu spolupracují dál členové původního týmu MUDr. Gabriel Urbánek s MUC. Bohuslavem Doleželem i na testování a stanovení medikace dalších původních preparátů, RTN122 a RTN122k, RTN119, RTN134, RTN75 nebo RTN140.

EkoRTN s.r.o., Rychlý kontakt: +420723940666, Ocelářská 1065/13, Praha 19000

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

překládáno za pomoci Microsoft AI